مقدمه

 

چکیده     ………………………………………………………………    ٢                                                   

 

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ……………………………...    ٣  

 

            ١-١  : نوارهای مغناطیس     ………………………………….….     ۴  

 

            ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ………………..……………………    ۴

 

            ٣-١  : فرکانس رادیوی     ……………………………………….     ۵

 

            ۴-١  : تشخیص صوت     ………....………………………….....     ۶

 

            ۵-١  : بینایی مصنوعی     ……….......………………………......    ۶

 

            ۶-١  : کارتهای هوشمند   ………....………………………….....     ٧

 

            ٧-١  : بارکد   ………....………………………………..….....     ٧

 

            ٨-١  : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار    ….   ٨  

 

فصل ٢ :بارکد    ………....……………………………………….....     ٩

 

            ١-٢  : تعریف بارکد    ………....……………………….…….....     ٩

 

            ٢-٢   :تاریخچه بارکد    ………....……………….…………........    ٩

            ٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ………....…………..……….....     ١٢

                     ١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ………....…..….....     ١٢

                  ٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ………......     ١٣

            ۴-٢  : فواید بارکد کردن   ………....………………………….....     ١۶

            ۵-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ………....……..……….....     ١٨

            ۶-٢  : انواع بارکد   ………....………………………..…….....     ١٨

                   ١-۶-٢   : بارکد خطی   ………....………………..…….....     ١٨

                            الف  : بارکد رقمی   ………....………………….....     ١٩

                             ب  : بارکد  ………………….  ALPHANUMERIC ٢٠

                   ١-۶-٢  : بارکد دوبعدی   ………....…………………….....     ٢٠

           ٧-٢   : چاپ بارکد   ………....………………………….....     ٢١

            ٨-٢  معرفی انواع بارکد   ………....………………………….....     ٢٢

                   ١-٨-٢    …………………...……...………...    UPC/EAN   : ٢٢

                                 ١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN   ……….………………..    ٢٢

                                                  الف   : تاریخچه  ١٣  EAN           …………………٢٣

                                                   ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ..………....    ٢۴

                                                   ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN            ……….……...٢۴  

                       ٢-٨-٢   :  ٣٩   …….……………………………….      Code ٢٨

                       ٣-٨-٢   :  ١٢٨    ………………………………………  Code٢٩

                                   ١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨    ……..…………….  Code٣٠       

                                   ٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم کنترل    ……...…………...     ٣١

                  ۴-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :                   ……….....………….٣٢

                  ۵-٨-٢        PDF417   :                          ……...……….………… ٣٣ 

          ٩-٢  بارکدها چگونه خوانده می شوند    ……….....……………….....     ٣٣

         ١٠-٢   : بارکد خوانها   ………....…………….………………….....     ٣۴

                     ١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ………....………..…………….     ٣۴

                     ٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   ……………………….....     ٣۵

                     ٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ……………….……….....     ٣۶

         ١١-٢   :  اسکنر چکونه کار می کند   ………...……………..……….....     ٣۶

          ١٢-٢     :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ………...….....    ٣٧

         ١٣-٢   :  آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   ……………........     ٣٨

         ١۴-٢  :  چاپ بارکد   ………....………………………………….....     ٣٩

          ١۵-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   ………...…………………….....     ٣٩

                      ١-١۵-٢    کارخانجات   ………....…………...…………….....     ٣٩

                      ٢-١۵-٢  :   حمل و نقل   ………....………………………….....     ٣٩

                      ٣-١۵-٢  :   فروشگاهها   ………...………………………….....     ۴٠

                      ۴-١۵-٢  :   مراکز درمانی   ……….....……………………….....     ۴٠

          ١۶-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ………....………………………     ۴٠

فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ………....…..……………………….....     ۴٣

          ١-٣RFID   :     )تشخیص هویت رادیویی   …………………...…………… ۴۵

            ٢-٣     برخی کابردهای     ……….……………………………..     RFID۴۵

            ٣-٣   :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های     ………………….………..     RFID۴٧ 

            ۴-٣   :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ………....……..…………………….....     ۴٧

          ۵-٣  :  ساختار     ……………………………………………..     RFID۴٩

          ۶-٣      :  اجزای تگ   ………....………………..……………….....     ۴٩

            ٧-٣     :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   ……….....………………….....     ۴٩

          ٨-٣  آنتن   ………....………………….…………………….....     ۵١

            ٩-٣   ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   ……….....……………………   ۵١

         ١٠-٣  :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   ……….....………………………….....     ۵٢

         ١١-٣   :  کنترل کیفیت   ………....………….…………………….....     ۵٣

         ١٢-٣    :  کاربردهای عمده RFIDها    …....………………...……….....     ۵٣

         ١٣-٣   :  فرایند پرینت برچسب   ……….......……………………….....     ۵۴

         ١۴-٣   :  پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ………....…………..……………….....     ۵۴

         ١۵-٣   :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ………....…………...…………….....     ۵۵

         ١۶-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ………....……………………...     ۵٧

         ١٧-٣  :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   …..………………..……….....     ۵٨

         ١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ………....……………………….....     ۵٩

                     ١-١٨-٣  :  انبارداری و ردیابی کالا   …………..…………………     ۵٩

                     ٢-١٨-٣  :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ………....………………………….....     ۶٠

                    ٣-١٨-٣  :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ……..………………………….....     ۶٠

                    ۴-١٨-٣   :   باربری   ……….....………………………….....     ۶١

                    ۵-١٨-٣  :   خودروسازی   ……...………………………….....     ۶١

                    ۶-١٨-٣   :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ……….………………………….....     ۶١

                    ٧-١٨-٣   :   حریم خصوصی افراد   ……….………………….....     ۶٢

        ١٩-٣  :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   ……….......………….....     ۶٣

        ٢٠-٣  :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ………….…….....     ۶۴

        ٢١-٣    معایب     …………………………………………       RFID۶۵      

فصل  ۴   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ………………….....     ۶٨

             ١- ۴  :  گستره استفاده    ………....………………………….....     ۶٩

             ٢- ۴    :   قالب ژنتیک   ………....….……………………….....     ٧٠

ضمیمه ١  :  نمونه ای از طراحی بارکد   ………....…………………….....     ٧٢

ضمیمه ٢  :  نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ………....…...……….....     ٧۵

ضمیمه ٣  :  جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   …...........     ٧٧

ضمیمه ۴  :  جدول انواع   ……….………………………….....     بارکد ها ٨٠

ضمیمه ۵:  ا   …………..………………….....   شکال متنوعی از بارکد ٨٢

منابع  :             …………………………………………………………٨۶  

تاریخ ارسال: 1392/1/21
تعداد بازدید: 1470

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 241

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.