جستجو

نمایش مقالات - آرمان‌شهرهایی به نام «شهر هوشمند»

مقالات علمی / آموزشی آرمان‌شهرهایی به نام «شهر هوشمند» آرمانشهرهایی به نام شهر هوشمند طی دو دهه اخیر فناوری گره محکمی با شهر و شهرنشینی خورده…

نمایش مقالات - یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان

مقالات علمی / آموزشی یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان والدین با برنامه بخصوصی می توانند وبگردی یا…

نمایش اخبار - صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل‌ و کلید ساختمان‌ها کنید!

اخبار تکنولوژی روز جهان صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل‌ و کلید ساختمان‌ها کنید! صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل و کلید ساختمانها کنید!…

نمایش اخبار - صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل‌ و کلید ساختمان‌ها کنید!

اخبار تکنولوژی روز جهان صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل‌ و کلید ساختمان‌ها کنید! صدای خود را جایگزین رمز عبور ایمیل و کلید ساختمانها کنید!…

نمایش مقالات - آرمان‌شهرهایی به نام «شهر هوشمند»

مقالات علمی / آموزشی آرمان‌شهرهایی به نام «شهر هوشمند» آرمانشهرهایی به نام شهر هوشمند طی دو دهه اخیر فناوری گره محکمی با شهر و شهرنشینی خورده…

نمایش مقالات - یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان

مقالات علمی / آموزشی یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان یک نرم افزار برای کنترل وبگردی کودکان والدین با برنامه بخصوصی می توانند وبگردی یا…

نمایش مقالات - دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند

مقالات تجارت و اقتصاد دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند دوپنجم گوشیها در خاورمیانه هوشمند هستند. قیمت روز موبایل مرکز تحقیقاتی IDC بر…

نمایش مقالات - دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند

مقالات تجارت و اقتصاد دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند دوپنجم گوشیها در خاورمیانه هوشمند هستند. قیمت روز موبایل مرکز تحقیقاتی IDC بر…

نمایش مقالات - دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند

مقالات تجارت و اقتصاد دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند دوپنجم گوشیها در خاورمیانه هوشمند هستند. قیمت روز موبایل مرکز تحقیقاتی IDC بر…

نمایش مقالات - دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند

مقالات تجارت و اقتصاد دوپنجم گوشی‌ها در خاورمیانه هوشمند هستند دوپنجم گوشیها در خاورمیانه هوشمند هستند. قیمت روز موبایل مرکز تحقیقاتی IDC بر…